กิจกรรม

1
กิจกรรม 5 ส.

วันที่ 21 เมษายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เจ้าหน้าที่นำผู้รับบริการ ทำกิจกรรม 5 ส. โดยทำความสะอาด...

1
ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

วันที่ 20 เมษายน 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่...

1
เปลี่ยนสายให้อาหารทางสายยางและสายปัสสาวะ ให้กับคนพิการในอุปการะ

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้ งานพยาบาล...

1
เปิดตลาดจำหน่ายสินค้า" โครงการเราชนะ" (ครั้งที่2)

วันที่ 7 เมษายน 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่...

1
“โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องบ้านการุณยเวศม์”

วันที่ 3 เมษายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ทันตแพทย์ชาญชัย ทนต์ประเสริฐเวช (...

โครงการทันตกรรมสร้างรอยยิ้ม