ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

1
กิจกรรมบำบัดตามทฤษฎีบูรณาการประสาทความรู้สึก (sensory integration)

วันที่ 14 กันยายน 2563 น.ส.ประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์ มอบหมายให้ น.ส.รัฐนันท์ วงศ์กองแก้ว นักจิตวิทยา...

1
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี2563...

1
กิจกรรม 5 ส.

วันที่ 9 กันยายน 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำเจ้าหน้าที่ และคนพิการ...

1
กิจกรรมบำบัดตามทฤษฎีบูรณาการประสาทความรู้สึก (sensory integration)

วันที่ 8 กันยายน 2563 น.ส.ประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์ มอบหมายให้ น.ส.รัฐนันท์ วงศ์กองแก้ว นักจิตวิทยา...

โครงการทันตกรรมสร้างรอยยิ้ม